Milan, Tiago Pinto vota Fonseca: i tifosi dovranno chiedere scusa